• ROERMONDENAAR.NL
  •  

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Roermondenaar.nl, gevestigd op de Munsterstraat 16, 6041 GA Roermond.

Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website en/of diensten, onder meer door de website te bezoeken of door een account aan te maken.

Contribuant: een natuurlijke persoon die een of meer bijdragen levert aan Roermondenaar.nl, niet zijnde een werknemer van de Roermondenaar.nl, noch tegen betaling werkzaam in opdracht van Roermondenaar.nl.

Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt ingebracht bij Roermondenaar.nl zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door gebruik te maken van de website en/of diensten van Roermondenaar.nl gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan Roermondenaar.nl staan omschreven in artikelen 6 t/m 9. Verwijzing naar de specifieke bepalingen laat uitdrukkelijk onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de website en/of diensten.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze voorwaarden wordt door Roermondenaar.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Roermondenaar.nl account

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten van de website van Roermondenaar.nl kunt u een eigen Roermondenaar.nl account aanmaken. Indien u een account aanmaakt gaat u ermee akkoord dat Roermondenaar.nl deze gegevens opslaat en gebruikt zoals weergegeven in het Roermondenaar.nl Privacy Reglement. Registratie van een Roermondenaar.nl account geschiedt door middel van een online aanmelding op de website. U bent verplicht om uw gegevens naar waarheid in te vullen. Roermondenaar.nl behoudt zich het recht voor een aanmelding voor een account te weigeren, in welk geval dit zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld. Het account is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Roermondenaar.nl is te allen tijde gerechtigd om toegang tot (onderdelen van) het account te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te nemen die Roermondenaar.nl nodig acht, met name, maar niet beperkt tot, indien de Gebruiker handelt in strijd met bepalingen uit de gebruiksvoorwaarden, maar tevens bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud/onderzoek van de technische infrastructuur van de website en/of diensten. Indien Roermondenaar.nl hier redelijkerwijs aanleiding toe ziet, zal zij de Gebruiker tijdig van dergelijke maatregelen trachten op de hoogte te stellen. Roermondenaar.nl zal wegens zodanige blokkering/onderbreking nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De overeenkomst tot gebruik van het account is voor bepaalde duur, tenzij expliciet anders aangegeven door Roermondenaar.nl. Opzegging met onmiddellijke ingang van de overeenkomst tot gebruik van het account is te allen tijde mogelijk door zowel Roermondenaar.nl als door de Gebruiker van het account.

4. Verplichtingen van Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich om de website en de diensten op deze website, zoals het Roermondenaar.nl Account niet te gebruiken:

I) voor enig onwettig doel;

II) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programmas die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van Roermondenaar.nl te omzeilen;

III) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de website en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de website en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;

IV) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;

V) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;

VI) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens Roermondenaar.nl en/of een derden;

VII) inbreuk maken op rechten van Roermondenaar.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

5. Gebruiksvoorwaarden RSS Feeds

De Roermondenaar.nl RSS feeds mogen worden gebruikt voor zover deze niet ten dienste van een commerciële exploitatie of doelstelling worden gesteld. Tevens dient Roermondenaar.nl altijd als bron te worden vermeld. Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Voor ander gebruik van de Roermondenaar.nl RSS Feeds dan hier omschreven dient u contact op te nemen met Roermondenaar.nl. Dit kan door middel van een e-mail te sturen naar: redactie@roermondenaar.nl.

6. Rechten

6.1 De website van Roermondenaar.nl inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van Roermondenaar.nl. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Roermondenaar.nl niet toegestaan.

6.2 De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan Roermondenaar.nl een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaarmaken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.3 De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar waarvan de Contribuant zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht.

6.4 Roermondenaar.nl zal zich inspannen bij het openbaarmaken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

6.5 De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.6 Roermondenaar.nl is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Gebruiker erkent dat Roermondenaar.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de website en/of diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer Roermondenaar.nl op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

7.2 Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart Roermondenaar.nl tegen elke aanspraak van derden.

7.3 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. Roermondenaar.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

7.4 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. Roermondenaar.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

7.5 Roermondenaar.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

7.6 Roermondenaar.nl accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

8. Verplichtingen Contribuant

8.1 De Input mag op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan Roermondenaar.nl om dit te bepalen.

De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan Roermondenaar.nl te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

8.3 De Contribuant verklaart zich ermee bekend en akkoord dat zijn Input te allen tijde via de website en/of andere diensten van Roermondenaar.nl beschikbaar blijft.

9. Verplichtingen Roermondenaar.nl

Roermondenaar.nl zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. Roermondenaar.nl zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het Roermondenaar.nl Privacy Reglement.

10. Opschorting en beëindiging

Roermondenaar.nl is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg de activiteiten van Roermondenaar.nl website en/of diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder maar niet daartoe beperkt, indien de Gebruiker inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden.

11. Wijzigingen

Roermondenaar.nl behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

12. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.

VOLG ROERMONDENAAR.NL
WIE WOONDE WAAR IN ROERMOND 1937
TAALGEBRUIK EN CULTUUR IN ROERMOND

Lotte onderzoekt het taalgebruik in Roermond. Ze kijkt daarbij naar verschillende talen en hoe deze door de vele verschillende inwoners van Roermond gebruikt worden in het dagelijkse leven.

Lees verder

TELEFOONGIDS VAN ROERMOND UIT 1906